Informationsmöte om uppdraget att skriva rapport om historiska massövergrepp. Public information on the future report on historical mass atrocities

Informationsmöte om uppdraget att skriva rapport om historiska massövergrepp med professor Pål Wrange. Public information on the future report on historical mass atrocities with professor. Pål Wrange.

Informationsmöte om uppdraget att skriva rapport om historiska massövergrepp med professor Pål Wrange. Public information on the future report on historical mass atrocities with professor. Pål Wrange.
(English translation after the Swedish text)

Pål Wrange

Stockholm Center of International Law and Justice (SCILJ) fått ett uppdrag av det svenska utrikesdepartementet (UD) att avge en rapport om förhållningssätt och benämningar i anslutning till historiska massövergrepp. I avtalet beskrivs uppdraget på följande sätt:

Användningar av olika beskrivningar och benämningar av massövergrepp och liknande händelser utomlands och långt tillbaka i tiden är omgärdade av en rad principiella frågeställningar, vilka regeringen önskar få ytterligare belysta. Stockholm Centre for International Law and Justice vid Stockholms universitet ges därför i uppdrag att – på principiell nivå – undersöka för UD relevanta rättsliga, historiska och andra aspekter på förhållningssätt och benämningar i anslutning till historiska massövergrepp. Leverantören ska även beakta andra staters förhållningssätt i sådana frågor.

SCILJ:s föreståndare, professor Pål Wrange, kommer den 8 december kl 10-12 att informera om uppdraget samt besvara eventuella frågor. Detta kommer att ske i sal D289, i Södra Husen, Stockholms universitet, Frescati.
****
The Stockholm Center for International Law and Justice (SCILJ) has been asked by the Swedish Ministry for Foreign Affairs (MFA) to submit a report on approaches and terms related to historic mass atrocities. The agreement described the mission as follows (SCILJ’s translation):

The uses of different descriptions and terms for mass atrocities and similar events that have taken place abroad and far back in time are surrounded by a number of questions of principle, which the Government wishes to have further illuminated. Stockholm Centre for International Law and Justice at University of Stockholm is therefore commissioned to examine legal, historical and other aspects to the approach and terms related to historic mass atrocities which are relevant for the MFA, in principled terms. The provider must also take into account other countries’ attitude in such matters.

On 8 December 10-12, the Director of SCILJ, Professor Pål Wrange, will present the project and respond to questions. The presentation will take place in room D289, Stockholm University, Frescati (the blue buildings).