Commission to write a report on historical mass atrocities // Uppdrag att skriva rapport om historiska massövergrepp

(English translation after the Swedish text)
Stockholm Center of International Law and Justice (SCILJ) ingick i slutet av juni ett avtal med det svenska utrikesdepartementet (UD) enligt vilket SCILJ, genom Pål Wrange, ska avge en rapport om förhållningssätt och benämningar i anslutning till historiska massövergrepp. Rapporten, som ska omfatta ca 25-35 sidor, ska lämnas vid årsskiftet, och under arbetet ska Wrange konsultera olika experter. I avtalet beskrivs uppdraget på följande sätt:
Användningar av olika beskrivningar och benämningar av massövergrepp och liknande händelser utomlands och långt tillbaka i tiden är omgärdade av en rad principiella frågeställningar, vilka regeringen önskar få ytterligare belysta. Stockholm Centre for International Law and Justice vid Stockholms universitet ges därför i uppdrag att – på principiell nivå – undersöka för UD relevanta rättsliga, historiska och andra aspekter på förhållningssätt och benämningar i anslutning till historiska massövergrepp. Leverantören ska även beakta andra staters förhållningssätt i sådana frågor.

Det är viktigt att betona att det i uppdraget inte ingår att bedöma vad som skett under olika historiska skeden, vem som kan vara ansvarig för eventuella övergrepp under sådana skeenden eller hur de ska benämnas. Historien är tyvärr full av massövergrepp av olika storleksordning och resonemangen i den efterfrågade rapporten ska ha generell tillämpning.

Eventuella frågor kan riktas till professor Pål Wrange, pal.wrange@juridicum.su.se.

****

In June this year, Stockholm Center for International Law and Justice (SCILJ) concluded an agreement with the Swedish Ministry for Foreign Affairs (MFA) under which SCILJ, through its director Pål Wrange, is to submit a report on approaches and terms related to historic mass atrocities. The report, which should be about 25-35 pages, will be submitted at the end of the year. During his work, Wrange should consult various experts. The agreement described the mission as follows (SCILJ’s translation):
The uses of different descriptions and terms for mass atrocities and similar events that have taken place abroad and far back in time are surrounded by a number of questions of principle, which the Government wishes to have further illuminated. Stockholm Centre for International Law and Justice at University of Stockholm is therefore commissioned to examine legal, historical and other aspects to the approach and terms related to historic mass atrocities which are relevant for the MFA, in principled terms. The provider must also take into account other countries’ attitude in such matters.

It is important to emphasize that the mandate does not include assessments of what has happened during different episodes of history, of who can be responsible for any abuse during those events or of how any such atrocities should be termed. Unfortunately, history is full of mass atrocities of different magnitude, and the reasoning of the requested report should have general application.

Questions can be directed to Professor Pål Wrange, pal.wrange@juridicum.su.se.